نقش و محاسبه قیمت فروش در واحدهای آبکاری دانش محور

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از داﻧﺶﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠف ، ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ…

مدیرسایت مدیرسایت

وسایل حفاظت انفرادی

وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻧﻔﺮادي وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از…

مدیرسایت مدیرسایت

چگونه ناخواسته آلودگی را وارد مخازن آبکاری می کنیم 2

نامگذاری اﻣﺴﺎل را ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﻛﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪ ﻓﺎل…

مدیرسایت مدیرسایت

رسوب دهی الکتروشیمیایی نانو وایر طلا در تمپلیت پلی کربنات

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺳﻮبدﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮواﻳﺮﻫﺎي ﻃﻼ در ﺗﻤﭙﻠﻴﺖ ﭘﻠﻲﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﺑﺎ…

مدیرسایت مدیرسایت

هدایت الکتریکی پوشش های مات و براق نقره بر روی مس و آلیاژهای آن 3

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي ﻓﻠﺰي و…

مدیرسایت مدیرسایت

استفاده از آندهای سربی در آبکاری کروم سخت

در اﻛﺜﺮ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﺑﻜﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ، ﻧﻴﻜﻞ، ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه، ﻗﻠﻊ و ...…

مدیرسایت مدیرسایت

مصاحبه با آقای دکتر ابوالقاسم دولتی استاد دانشگاه شریف

دﻛﺘﺮ  اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ  دوﻟﺘﻲ  داﻧﺸﻴﺎر  داﻧﺸﮕﺎه  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ، ﺗﺤﺼﻴﻼت دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ…

مدیرسایت مدیرسایت