استفاده از لجن حاصل از پساب آبکاری به عنوان مصالح ساختمانی

هر واحد صنعتی به همراه محصول نهايی خود مقداری پساب نيز توليد…

مدیرسایت مدیرسایت

روش هاي تعيين ضخامت پوشش و پارامترهاي موثر بر آن

نياز مراحل کنترل، بعد از اتمام هر فرآيند توليدي کامال ضروري به…

مدیرسایت مدیرسایت

آبکاری مس بخش سوم: فرآیندها

از پوشش های حاصل از آبکاری مس جهت کاربردهای تزيينی و مهندسی…

مدیرسایت مدیرسایت

نگاهی به کتاب های آبکاری

هر شاخه ای از علوم مهندسی مجموعه ای از اصطالاحات، عبارات و…

مدیرسایت مدیرسایت

آبکاری و حافظه فلش

هر وسيله اي که توانايي حفظ و نگهداري داده ها را به…

مدیرسایت مدیرسایت

دستگیره

دﺳﺘﮕﻴﺮهﻫﺎ در زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻳﺮاقآﻻت ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻳﺮاقآﻻت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و…

مدیرسایت مدیرسایت

شیرآلات صنعتی وآبکاری

ﺷﻴﺮﻫﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ، ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن…

مدیرسایت مدیرسایت

آبکاری و لوستر

از اواﺳﻂ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن 2000 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ…

مدیرسایت مدیرسایت