مدیریت بحران

ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﻫﻨﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﻲ…

مدیرسایت مدیرسایت

تحلیل رقبا و ایجاد مزیت رقابتی

اﻣﺮوزه ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ رﻗﺎﺑ  ﻓﺸﺮده و…

مدیرسایت مدیرسایت

سوال فصل – نقش پی اچ و دما در وان نیکل

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﻜﺎري د ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن…

مدیرسایت مدیرسایت